18 Temmuz 2024 Perşembe
Ana SayfaSağlıkBu 10 Maddeyi Hayatınızdan Çıkarın

Bu 10 Maddeyi Hayatınızdan Çıkarın

İçerikleri

Dr. Si­nan Ak­kurt, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­ran un­sur­la­rın vü­cut­tan te­miz­len­me­si için bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan da ya­rar­la­nı­la­bil­di­ği­ni açık­la­dı.

1. ŞEKER

Şe­ker tü­ke­ti­mi­ni ‘ne­re­dey­se hi­ç’­e in­di­re­rek vü­cu­du­nu­zun mi­ne­ral den­ge­si­ni ko­ru­ya­bi­lir, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zin ra­hat­sız­lık­lar­la da­ha ko­lay sa­vaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.

2. HAREKETSiZLiK

Vü­cu­du­muz bü­tün gün te­le­viz­yon ya da bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­da otur­mak için di­zayn edil­me­di! İs­ter ev işi ya­pın, is­ter oyun oy­na­yın, is­ter yü­rü­yüş, is­ter spor, is­ter dans.

3. HAVA KiRLiLiĞi
Eli­miz­den gel­di­ğin­ce tra­fi­ğin yo­ğun ol­du­ğu şe­hir mer­kez­le­rin­den, üre­ti­min yo­ğun ol­du­ğu sa­na­yi böl­ge­le­rin­den uzak yer­ler­de otu­ra­lım. Haf­ta­ son­la­rı­nı ka­pa­lı AV­M’­ler ye­ri­ne açık ha­va­da ge­çirin.

4. RADYASYON

Hayatımızdan çıkaramayız belki ama en azından telefonu kulaklıkla kullanabilir, mikrodalga fırından sonsuza dek vazgeçebiliriz. Bulaşık, çamaşır makinalarına çalışırken yaklaşmamak, saç kurutma makinasını aralıklı kullanmak zor olmayabilir.

5. SUSUZLUK

Gün­lük iki lit­re su iç­in.

6. SİGARA

Si­ga­ra tüm so­run­la­rı ol­du­ğu gi­bi ba­ğı­şık­lı­ğı da bo­zu­yor. Kullanıyorsanız bırakmak için en  kısa sürede harekete geçin.

7. STRES

Stres bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli faktör.

8. YETERSİZ BESLENME

Ge­çiş­ti­ri­len öğün­ler, fast fo­od gı­da­lar ye­ri­ne şu­nu il­ke edi­ne­lim: Ne ka­dar renk­li seb­ze, mey­ve, ne ka­dar çe­şit­li et ve ot tü­ke­tir­se­niz o ka­dar zen­gin bes­le­nir­si­niz!

9. ALERJİ
Bun­la­rı bi­ore­zo­nans me­to­duy­la öğ­re­ne­bi­lir ve te­da­vi­sin­de de yi­ne bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan ya­rar­la­na­bi­lir­si­niz.

10. ABUR CUBUR

Abur cubur ürünlerde ço­ğu gı­da kat­kı mad­de­le­ri içe­rir. Do­ğal ol­ma­yan tüm mad­de­ler ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­rar.