21 Temmuz 2024 Pazar
Ana SayfaHaberlerSağlık personelinin mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

Sağlık personelinin mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

İçerikleri

Sağlık personelinin mali haklarının iyileştirilmesini de kapsayan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun kapsamında 1 Ocak 2029 tarihine kadar sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personeller, tıpta uzmanlık sonuçlarına göre merkezi yerleştirme sistemine tabi olmadan, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen esaslar kapsamında aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilme hakkına sahip olacaklar.

Tabip ya da diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınmak suretiyle emekli, adi malullük ya da vazife malullüğü aylığı alanlar, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödemesine hak kazanamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuat çerçevesinde uzman statüsünde olan personele 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayan personele ise 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısının çarpımıyla bulunacak tutarda her ay emekli aylılarıyla birlikte ek ödeme yapılmasına karar verildi.

Her bir sağlık tesisinin ek ödemeye esas işlemlerinin denetlenmesi için inceleme heyetleri kurulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hizmetin sunulmasına yönelik şartlar ve kriterler, sağlık personelinin unvanı, görevi, disiplin sicili, çalışma koşulları ile süresi, sağlık hizmetlerine olan katkısı, göstermiş olduğu performans, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile birlikte muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özel nitelik taşıyan riskli bölümlerde görev yapma gibi faktörler göz önüne alınarak yapılacak ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun, sağlık personeline dağıtılacak ek ödeme tutarlarını da belirliyor.

Bağış, faiz ve kira gelirlerini kapsamayan döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilmiş olan kaynakların hepsi ve diğer nakit kaynaklarını Sağlık Bakanlığı, bünyesinde görev yapan personele ek ödeme dağıtımında kullanma yetkisine sahip olacak.

Vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi maddi olanaklarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetleri ile bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi maksadıyla yapılacak harcamalara katılmak için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6’sının aşılmaması koşuluyla bakanlık döner sermaye işletmeleri, Sağlık bakanlığı tarafından belirlenecek oran miktarında Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarım yapma yetkisine sahip olacak.

Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlardaki kadro ve pozisyonlara atanan döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alma hakkına sahip eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 410’u kadar, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan personeller ve uzman diş tabiplerine yüzde 335’i kadar, pratisyen tabip ve diş tabiplerine de yüzde 265’i kadar oranda herhangi bir katkıya bağlı kalınmaksızın her ay merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılması da kanun kapsamında yer aldı.

Bu kanun hükmü, il sağlık müdürlüğünde ve hastanelerde sözleşmeli olarak görev yapan tabipler ile bakanlık ya da bağlı kuruluşların kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi ya da yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanları da kapsayacak.

Alacakların Tahsil Edilmesi

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık tesisleri tarafından sağlık sigortası imkanından faydalanamayanlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin bedellerinden, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilemeyen alacak miktarları 10 bin lira ve altında ise bu tutarın tümü resen, alacak miktarının yarısının 10 bin liranın altında olması durumunda da 10 bin lira terkin edilmesi suretiyle bakiyenin kalan tutarı tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda da yapılan değişiklikle, üniversite hastaneleri bünyesinde çalışan sağlık personelinin sabit olan ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması maksadıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

Sağlık Personeline Merkezi Yönetim Bütçesinden Ek ödeme Yapılacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alabilmesi için gerekli düzenleme yapılacak. Sağlık personeline dağıtılabilecek ek ödeme miktarının belirlenmesinde sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları veya gelirlerinin esas alınması yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit olanaklarının esas alınması suretiyle sağlık personeline ek ödeme yapılacak.

Öğretim üyelerinin normal mesai saatleri haricinde üniversite bünyesinde verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle almaya hak kazandıkları ek ücretlere yönelik belirlenmiş olan tavanın yükseltilmesi de belirlenen kanun kapsamında yer aldı.

Adli Tıp Kurumlarında görev yapan sağlık personelinin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanmasına kanunda yer verildi.

Adli Tıp Kurumu ve birimlerinde görev yapan memur ve sözleşmeli personele döner sermaye geliri ödemesi yapılırken unvanı, görevi, çalışma koşulları, sınıfı, sağlık hizmetlerine olan katkısı, hizmet nitelikleri, gösterdiği performans ve benzeri unsurlar dikkate alınacak.

Sağlık personeline yapılacak ödemenin tavanı ise ilgili sağlık personelinin bir ayda alacağı aylık miktarı, yan ödeme ve her türlü tazminat miktarı toplamının, verilen sağlık hizmetinin niteliğinden kaynaklanan görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu tespit edilen personel ve otopsi görevlileri için yüzde 215’e, diğer sağlık personelleri içinde yüzde 200’e yükseltilecek.

Sözleşmeli kadroda görev yapan sağlık personeline yapılacak ek ödemenin miktarı da aynı birimde ve aynı unvanlı kadroda görev yapan ve hizmet süresi aynı olan emsal personel esas alınmak suretiyle belirlenecek. Bu personellere yapılacak ek ödeme hiçbir koşulda emsaline yapılabilecek ek ödemenin tavan miktarını aşamayacak.

Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrosuna ve pozisyonlarına ilk defa yapılacak ya da yeniden atamalara ve kuraya dair koşullarda kabul edilen kanun kapsamında düzenlenecek. Kura ve bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına yönelik usul ve esasları ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğin belirlemesine kanun kapsamında yer verildi.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini ise ilgili branşta tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman unvanda olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verebilecek. Ayrıca doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi vermelerinde uzmanı oldukları branşta fiilen en az 1 yıl çalışmış olma şartı aranacak.

Eleman Temin Edilmesinde Güçlük Yaşanan Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ve Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da da değişiklik yapılması da kabul edilen kanun kapsamına girdi. Bu kapsamda ilgili kanuna göre devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren sağlık personeli, görev yaptıkları ilde ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonunda çalıştırılabilecek.

Pozisyon yetersizliğinden dolayı sözleşmeli personel istihdamında zorluk yaşanırsa, bu zorluğun ortadan kalkması için pozisyon sayısı artırılabilecek.

Eğitim aile sağlığı merkezi ya da eğitim aile hekimliği birimlerinde görevli öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl görevli oldukları kurumları tarafından da ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı araştırmacı kadrosunda görev yapan sağlık personeline döner sermaye bütçesinden temin edilen ek ödeme, uygulamada birliğin sağlanması için merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.